بسم الله الرحمن الرحیم

از مدرسه سلمان فارسی

به مدیریت محترم مدارس ج.ا. ایران در کویته

موضوع  : گزارش آموزشی پرورشی دی ماه

ضمن عرض ادب و خسته نباشید و قدردانی از خدمات شایان شما در عرصه تعلیم و تربیت احتراما بدینوسیله به استحضار حضرت عالی می رسانیم که برنامه های آموزشی و پرورشی اجرایی در آموزشی و پرورشی اجرایی در آموزشگاه سلمان فارسی به شرح ذیل می باشد .

1/10/1388 سه شنبه

الف ) اجرای همه روزه و به موقع مراسم ظهر گاه و نماز جماعت توسط مسئولین محترم آموزشگاه .

ب) تحویل دادن لیست آموزشگاه به مسئولین جهت رساندن نمرات دروس شفاهی .

2/10/1388چهارشنبه

الف) اجرای مراسم ظهر گاه .

ب) دادن آش نذر روز هفتم محرم به دانش آموزان ، توسط همکاری آموزگاران

3/10/1388 پنج شنبه

الف) اجرای مراسم ظهر گاه

ب) سخنرانی پیرامون مضوعات اخلاقی اجتماعی توسط مربی آموزشگاه.

ج) اعلام تعطیل بودن روز شنبه و یکشنبه به دانش آموزان

7/10/1388 دوشنبه

الف) برگزاری مراسم ظهرگاه

ب) معرفی و تشکیل جلسه جهت انتخاب مسئولین امتحانات .

ج) شناسایی دانش آموزان ممتاز جهت تشویق آنان .

8/10/1388 سه شنبه

الف) برگزاری مراسم ظهرگاهی

ب) سخنرانی پیرامون امتحانات و دادن برنامه امتحانی به دانش آموزان

9/10/1388 چهارشنبه

الف ) تحویل گرفتن اوراق امتحانی .

 ب) مشخص نمودن کلاس ها و مقرر نمودن دانش آموزان در جا های مشخص آنها .

ج) دادن اوراق امتحانی گرفته شده به آموزگار مربوطه .

10/10/1388 پنج شنبه

الف) مقرر نمودن دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم

ب) دادن اوراق امتحان به جغرافیا به دانش آموزان

ج) تحویل اوراق امتحانی به آموزگاران مربوطه جهت تصحیح

12/10/1388 شنبه

الف) گرفتن امتحان املاء از کلاس ها

ب) تحویل گرفتن لیست تکمیل شده از همکاران

13/10/1388

الف) برگزاری مراسم ظهر گاه

ب) صحبت پیرامون امتحانات و دقّت و توجّه دانش آموزان

14/10/1388

الف) اوراق امتحان ریاضی دریافت گردید.

ب) پس از مقرر شدن دانش آموزان در کلاس ها امتحا ن ریاضی گرفته شد.

15/10/1388

الف) برگزاری مراسم  ظهر گاه

ب) صحبت و سخنرانی پیرامون نکات اخلاقی و دینی

ج) تکمیل نمودن لیست 703 حهت ارسال به فجر

16/10/1388

بر گزاری امتحان علوم کلاس های چهارم و پنجم

ب) دریافت لیست آموزگار دروس امتحانی تاریخ و مدنی از همکاران

17/10/1388

الف) برگزاری کلاس های درس اوّل تا سوّم

ب) اجرای مراسم ظهر گاه

ج) رسیدگی به امورات ادرای از قبیل: تکمیل نمودن لیست 703 و دریافت لیست آموزگار از معلّمین و ....

19/10/1388

الف) دریافت اوراق امتحان ریاضی کلاس چهارم و پنجم

ب) بر گزاری به موقع امتحان

ج) دادن اوراق امتحانی به معلمین جهت تصحیح

20/10/1388

الف) اجرای مراسم ظهر گاهی و بر گزاری نماز جماعت

ب) صحبت و سخنرانی جهت امتحان گذشته و دقّت و توجّه داشتن به درس ها

ج) تکمیل نمودن لیست های 703 کلاس های چهارم و پنجم  جهت ارسال

21/10/1388

الف) اجرای مراسم ظهر گاه

ب) صحبت و سخنرانی پیرامون موضو عات دینی و فرهنگی

22/10/1388

الف) اجرای مراسم ظهر گاه

ب) صحبت و سخنرانی پیرامون نظم و نکات اخلاقی

ج) تمهید مقدمات برگزاری مراسم مبارکه ی دهه ی فجر

23/10/1388

الف) اجرای مراسم ظهر گاه

ب) صحبت و سخنرانی پیرامون نظم و نکات اخلاقی توسط مسؤلین آموزشگاه

24/10/1388

الف) اجرای مراسم ظهر گاه

ب) تهیه و تنظیم گزارشات

ج) مرتب نمودن کتب کتاب خانه

26/10/1388

الف) اجرای مراسم ظهر گاه

ب) رفتن مدیریت آموزشگاه به فجر

ج) رسیدگی به امورات اداری

27/10/1388

الف) اجرای مراسم ظهر گاه

ب) تمهید مقدمات و همچنین بر گزاری مراسم دهه فجر

ج) منظم نمودن کتاب های کتاب خانه

28/10/1388

الف) اجرای مراسم ظهر گاه

ب) صحبت و سخنرانی پیرامون موضو عات علمی و فر هنگی

ج) تهیه و تنظیم گزارشات

29/10/1388

الف) اجرای مراسم ظهر گاه

ب) صحبت و سخنرانی پیرامون ولادت امام محمد باقر (ع) و سوال و جواب پیرامون زندگی آن امام توسط مربی آموزشگاه.

30/10/1388

سرپرست مدرسه سلمان فارسی

                                                                 محمد جمعه عارفی